ഉത്തരം നൽകാമോ ?

എല്ലാവർക്കും ഉത്തരമറിയാവുന്ന ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എത്ര സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാം. താഴെ നിങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയ ശേഷം START QUIZ ബട്ടണിൽ തൊടുക.


 
Name Seconds
Abhijith R 12
Aswathi 13
Arun 13
Join Our Telegram Channel